മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിത്വമെന്ന് സി.എൻ. വിജയകൃഷ്ണൻ.

adminmoonam

റിട്ടയേർഡ് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ കുന്നോത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ മറക്കാനാകാത്ത വ്യക്തിത്വം ആണെന്ന് പ്രമുഖ സഹകാരി സി എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരിച്ചു. തന്റെ സഹകരണ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൂടെ നടന്ന് സഹായിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി ഏറെ ദുഃഖിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും തീരാ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കു ചേരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!