പ്രമുഖ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും അതിലുപരി ഏറ്റവും വലിയ സഹകാരിയുമായിരുന്ന സി. പി. ദാമോദരൻ അന്തരിച്ചു.

adminmoonam

പ്രമുഖ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവും അതിലുപരി ഏറ്റവും വലിയ സഹകാരിയുമായിരുന്ന സി. പി. ദാമോദരൻ അന്തരിച്ചു. സഹകരണ രംഗത്ത് കണ്ണൂരിലെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ്, പരിയാരത്തെ കാന്റീൻ സൊസൈറ്റി, പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എം. വി. രാഘവന്റെ കൂടെ, ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടി പടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കു വഹിച്ച വ്യക്തിത്വം ആയിരുന്നു സി. പി ദാമോദരൻ.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കുടുംബത്തിനു വന്നിട്ടുള്ള തീരാ ദുഃഖത്തിൽ സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലും എം. വി. ആർ. കാൻസർ സെന്റർ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ അധീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും സി. എൻ. വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!