പെൻഷൻ ബോർഡിന്റെ സ്റ്റാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

moonamvazhi

സഹകരണ എക്സ്പോയിൽ സഹകരണ പെൻഷൻ ബോർഡിൻറെ പവലിയൻ ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ ഷെറിൻ.എം.എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പെൻഷൻ ബോർഡ് സൂപ്രണ്ട് പി.കെ.സതീശൻ പെൻഷൻ ബോർഡ് ജീവനക്കാരായ പി.എൻ.വിനോദ്, സൂര്യ കൃഷ്ണകുമാർ, റാം ശങ്കർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.