പി ബി നൂഹ് പുതിയ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ.

adminmoonam

പി.ബി.നൂഹ് ഐ.എ.എസ് പുതിയ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ.പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്ന പി.ബി.നൂഹി നെ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ആയി നിയമിച്ചു. ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത്. നിലവിൽ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ആയിരുന്ന നരസിംഹു ഗാരി ടി എൽ റെഡ്ഡിയെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ആയി മാറ്റി നിർമിക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News