നെല്ലിമൂട് സഹകരണബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 9.5 ലക്ഷം രൂപ നൽകി.

adminmoonam

തിരുവനന്തപുരം നെല്ലിമൂട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് 9,49,000 രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു. ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ ചെക്ക് ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് ജി.എൽ. രാജഗോപാൽ നെയ്യാറ്റിൻകര എം.എൽ.എ കെ. ആൻസലനു കൈമാറി. ബാങ്ക് വിഹിതത്തിന്റെ ചെക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ പ്രമീളകു നൽകി. ബാങ്ക് വീതവും ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതവും ചേർന്നതാണ് ഈ തുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News