നെടുമറ്റം ബാങ്ക് മല്‍സ്യ കൃഷി ആരംഭിച്ചു

Deepthi Vipin lal

നെടുമറ്റം സര്‍വിസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മല്‍സ്യ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാംഘട്ട വിളവെടുപ്പിന് വേണ്ടി മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കല്‍ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സാബു കേശവന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്നു. ചടങ്ങില്‍ ബോര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാരും, ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News