തൃപ്രങ്ങോട് ബാങ്കിന്റെ കര്‍ഷക അവാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

Deepthi Vipin lal

തൃപ്രങ്ങോട് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന കര്‍ഷക അവാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകരല്ലാത്തവരാകണം. ഒരേക്കര്‍ മുതല്‍ കൃഷി നടത്തുന്നവരാകണം. കര്‍ഷകരെ നാമനിര്‍ദേശവും ചെയ്യാം. മികച്ച കര്‍ഷകനു 10,000 രൂപയുടെ കര്‍ഷകോത്തമ അവാര്‍ഡ് നല്‍കും. തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്തില്‍ ഒരേക്കര്‍ മുതല്‍ തരിശുനില നെല്‍ക്കൃഷി നടത്തുന്നവര്‍ക്കും നെല്ല് അല്ലാത്ത മറ്റു കൃഷി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും 5000 രൂപ വീതമുള്ള കര്‍ഷകശ്രേഷ്ഠ അവാര്‍ഡുകള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷകന്റെ വിലാസം, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, ഭൂവിസ്തൃതി, ഇനം, ലാഭനഷ്ടവിവരം, മറ്റു പ്രത്യേകതകള്‍ എന്നിവ അപേക്ഷക്കൊപ്പം അയയ്ക്കണം. അപേക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് പതിനഞ്ചിനുള്ളില്‍ കിട്ടണം. വിലാസം : തൃപ്രങ്ങോട് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, ആലത്തിയൂര്‍ പി.ഒ, തിരൂര്‍ – 676102. [email protected] എന്ന ഇ മെയിലിലും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 9846953555.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!