തിരൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 28 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി

adminmoonam

തൃശ്ശൂർ തിരൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 28,16,607/- രൂപ സംഭാവന നൽകി. ബാങ്കിൻ്റെ വിഹിതമായി 15 ലക്ഷം രൂപയും, ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം 12,47,607/- രൂപയും, ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ സിറ്റിംഗ് ഫീസും പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഓണറേറിയവും 25,500/- രൂപയും, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ വിഹിതമായി 43,500/- രൂപയും ചേർത്ത് 28,16, 607/- രൂപ തദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.സി മൊയ്തീനു ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് എ. എൻ. കൃഷ്ണകുമാർ കൈമാറി. സഹകരണ സംഘം അസി. രജിസ്ട്രാർ കെ.ഒ പിയ്യ്യൂസ്, ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ ബി പ്രദീപ്, ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങൾ, ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന നേതാക്കൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!