ജൈവനെല്‍ക്കൃഷി വിളവെടുപ്പ്

Deepthi Vipin lal

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് 25 ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്തു നടത്തിയ ജൈവനെല്‍ക്കൃഷി വിളവെടുത്തു. സഹകരണ വകുപ്പ് കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ വി.ജി. ദിനേശ് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിളവെടുത്ത നെല്ല് ഉപയോഗിച്ചു നിര്‍മിക്കുന്ന തവിടു കളയാത്ത അരി, പുട്ടുപൊടി, അപ്പപ്പൊടി, അവല്‍ എന്നിവ ബാങ്കിന്റെ ജൈവകലവറ വഴി വില്‍ക്കാന്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.