ജെ.ഡി.സി. ഫൈനൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു: ജെ.ഡി.സി പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ തീയതിയും നീട്ടി.

adminmoonam

ജെ.ഡി.സി. ഫൈനൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു.കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം.ഒപ്പം ജെ.ഡി.സി പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ തീയതിയും നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ കേരളത്തിലെ വിവിധ സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ/ കോളേജുകൾ മുഖേന 2020 ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ 18 വരെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ.ഓപ്പറേഷൻ ഫൈനൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു. കോവിഡ് 19 ന്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരീക്ഷ മാറ്റിയത്. പുതിയ പരീക്ഷാ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വിദ്യാർഥികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.

കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജെ.ഡി.സി പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ തീയതിയും നീട്ടി. ജെ.ഡി.സി. പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 15 വൈകീട്ട് 5 വരെ നീട്ടി. നേരത്തെ മാർച്ച് 31 വരെയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.