ചെമ്പൂര്‍ ബാങ്ക് പി.പി.ഇ. കിറ്റ് നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

ചെമ്പൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 15 പി.പി.ഇ. കിറ്റ് നല്‍കി. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ശശിധരന്‍ നായര്‍ മുദാക്കല്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ. ചന്ദ്രബാബുവിന് കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.