കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ബാങ്കിന്റെ 102 വർഷത്തെ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്മരണിക മന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു.

adminmoonam

കേരള ബാങ്കിൽ ലയിച്ച കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ 102 വർഷത്തെ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ‘വിബ്‌ജിയോർ ‘ സ്മരണിക മന്ത്രി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു. 1917 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്മരണിക കെ. ദാസൻ എംഎൽഎക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ. സത്യൻ, കേരള ബാങ്ക് കോഴിക്കോട് റീജണൽ ജനറൽ മാനേജർ കെ. പി. ജയകുമാർ, സുനിൽ കെ.എ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News