കോഴിക്കോട് എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്ററിനു സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിന്റെ അംഗീകാരം.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്ററിനു സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. എം.വി. ആർ കാൻസർ സെന്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇനി മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിലുള്ള കാൻസറിന്റെ റിസർച്ച് സെന്റർ ആയി അംഗീകരിച്ചു.

രാജ്യത്ത് അപൂർവം ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കു മാത്രമാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ടെക്നോളജി ഈ അംഗീകാരം നൽകുക. എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്ററിനു ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് വഴി ക്യാൻസറും അനുബന്ധരോഗങ്ങളുടെയും ഗവേഷണത്തിനും പഠനത്തിനും സാധ്യത ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം സർക്കാരിന്റെ ഗവേഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾക്കും മറ്റും സഹായവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ ക്യാൻസർ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സ നൽകുന്ന രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ ഉയർന്നതായി എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.