കോഴിക്കോട്ടെ സഹകരണ ഭവന് 20 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് സ്വാഗതാർഹം -സി.എൻ. വിജയ കൃഷ്ണൻ

Deepthi Vipin lal

സഹകരണ വകുപ്പിന് കോഴിക്കോട്ട് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ കേരള ബജറ്റിൽ ഇരുപത് കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചതിന് കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ ചെയർമാൻ സി.എൻ. വിജയകൃഷ്ണൻ ഗവൺമെൻറിനെ അഭിനന്ദിച്ചു.

കേരളത്തിൽ സഹകരണ വകുപ്പിന് സ്വന്തമായി സ്ഥലമുളളത് കോഴിക്കോട്ട് മാത്രമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സഹകരണ ഭവൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിട നിർമാണത്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ് തുക മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ PWD ക്ക് കഴിയട്ടെ – വിജയ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!