കോടതി വിധി മാനിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി: വിധി പകർപ്പ് ലഭിച്ചശേഷം സ്റ്റേക്കു പോകുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി.

adminmoonam

മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, കോടതി വിധി മാനിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മൂന്നാംവഴിയോട് പറഞ്ഞു. കേരള ബാങ്ക് മായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കോടതി വിധി മാനിച്ചാണ് നാളിതുവരെയും പ്രവർത്തിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി വിധിപകർപ്പ് ലഭിച്ചശേഷം സ്റ്റേക്കു വേണ്ടി പോകുന്നകാര്യം സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.