കനത്ത മഴ – എച്ച്.ഡി.സി ആൻഡ് ബി.എം. പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു.

adminmoonam

സംസ്ഥാന സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയൻ നടത്തുന്ന നാളത്തെ(9.8.19) എച്ച്.ഡി.സി  ആൻഡ്  ബി.എം. പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു. കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് പരീക്ഷ മാറ്റിയത്. പുതുക്കിയ പരീക്ഷ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!