എന്‍സിഡിസിയുടെ അവാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

moonamvazhi

പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് 2023 – ലെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് എന്‍.സി.ഡി.സി നല്‍കിവരുന്ന എക്‌സ് ലെന്‍സ്, മെറിറ്റ് റീജണല്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീയതി ഫെബ്രുവരി 15 വരെ നീട്ടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.