എം.വി. രാഘവന്റെ ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു

moonamvazhi

മുൻ സഹകരണ മന്ത്രി എം.വി.രാഘവന്റെ എട്ടാം ചരമവാർഷികം എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആചരിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. എം.വി.ആർ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. നാരായണൻകുട്ടി വാര്യർ, ഡോ. ശ്രീധരൻ, ഡോ. സജീവൻ, ഡോ. സന്തോഷ് , ഡോ. ഷഫീക്ക്, ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസർ ഡോ. അനൂപ് നമ്പ്യാർ, ലെയ്സൺ ഓഫീസർ ജയകൃഷ്ണൻ കാരാട്ട്, ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.