എം.വി.ആര്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്ററിന് സതേണ്‍ റെയില്‍വേ പാലക്കാട് ഡിവിഷന്റെ എംപാനല്‍ അംഗീകാരം

Deepthi Vipin lal

കോഴിക്കോട് എം.വി.ആര്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്ററിനെ സതേണ്‍ റെയില്‍വേ പാലക്കാട് ഡിവിഷന്റെ CTSE സ്കീമ്മിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇതിനുള്ള ധാരണാ പത്രം എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്ററും പാലാക്കാട് റെയിൽവെ ഡിവിഷൻ ആശുപത്രിയും ഒപ്പുവെച്ചു.

ഇതനുസരിച്ച് പാലക്കാട്ഡി വിഷനിലുളള എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും വിരമിച്ചവര്‍ക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എം.വി. ആര്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്ററില്‍ ചികിത്സ സൗകര്യം ലഭിക്കും. 2022 മാര്‍ച്ച് 4 മുതല്‍ 2024 മാര്‍ച്ച് 3 വരെയാണ് ആനുകൂല്യത്തിന്റെ കാലാവധി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News