ഇന്നത്തെ പൊതുഅവധി- സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും ബാധകമെന്ന് സഹകരണവകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

adminmoonam

ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് പൊതു അവധി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജില്ലകളിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ പ്രത്യേക സർക്കുലർ ഉണ്ടാകില്ല. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക് ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ അവധി നൽകുമ്പോൾ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സംഘം ഭരണസമിതികൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം.

ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിലുള്ള അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫീസുകൾക്കാണ് സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് പൊതു അവധി.ദുരന്ത നിവാരണം, അവശ്യ സർവീസുകൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അവധി ബാധകമായിരിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സഹകരണസംഘങ്ങൾക്ക് അവധി ഉണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പല സോഷ്യൽ മീഡിയഗ്രൂപ്പുകളിലും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.