ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ 194 N ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ പഠനം..തുടരുന്നു..

adminmoonam

ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ 194 N
ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ പഠനം..തുടരൂന്നു..
28. ഒരു ബാങ്കിംഗ് കമ്പനിയോ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു സഹകരണ സൊസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റോഫീസോ ഒരു ഇടപാടുകാരൻ അയാളുടെ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കോടിയിലധികം പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 194N പ്രതിപാദിക്കുന്ന ടി ഡി സ് (TDS) സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.

29. ഒരു കോടി പരിധി ബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചുള്ളതാണോ ബാങ്ക് തിരിച്ചുള്ളതാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് എസ്‌ബി‌ഐ (SBI) പാലക്കാട് ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു എസ്‌ബി അക്കൗണ്ടും എസ്‌ബി‌ഐ കൊച്ചി ബ്രാഞ്ചിൽ മറ്റൊരു കറൻറ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ, 194N ആകർഷിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം പിൻ‌വലിക്കാമോ? ടിഡിഎസ് ബാധകമാവുന്നത് ബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, പാലക്കാട് ബ്രാഞ്ചും കൊച്ചി ബ്രാഞ്ചും ടിഡിഎസ് പിടിക്കേണ്ടതില്ല . കാരണം രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നുമുള്ള പണമെടുക്കൽ ഒരു കോടി രൂപയിൽ കവിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചു പരിധി നിര്ണയിക്കുമ്പോൾ ബാധ്യത വരുന്നില്ല.

പക്ഷെ ബാങ്ക് തിരിച്ചുള്ള പരിധി നോക്കിയാൽ എസ്‌ബി‌ഐ എന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം പണം പിൻവലിക്കൽ പരിധി കവിഞ്ഞു .കാരണം രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നുമുള്ള പണമെടുക്കൽ ഒരു കോടി രൂപയിൽ കവിയുന്നുണ്ട്. എസ്‌ബി‌ഐ എന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം പണം പിൻവലിക്കൽ പരിധി കവിഞ്ഞു . ഒരു കോടി പരിധി ബാങ്ക് തിരിച്ചുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ടിഡിഎസ് ബാധകമാണ്.

30. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്കിംഗ് കമ്പനിയുമായി ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ന്യായമായും വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് . മുകളിൽ കൊടുത്ത ഉദാഹരണത്തിൽ, സെക്ഷൻ 194N ഇൽ “ഒരു ബാങ്കിംഗ് കമ്പനി” എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എസ്‌ബി‌ഐ എന്നാണ്. ഒന്നോ അതിലധികമോ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എസ്‌ബി‌ഐ പാലക്കാട്, കൊച്ചി ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, മറ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇതിനകം ഒരു കോടി രൂപ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കോടി രൂപ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ടിഡിഎസ് ബാധകമാണ്.

31. സെക്ഷൻ 194N ഇൽ പറയുന്ന നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശാഖയിൽ പരിപാലിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ അക്കൗണ്ടുകളായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം. മുകളിലുള്ള ഉദാഹരണത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എസ്‌ബി‌ഐയുടെ പാലക്കാട് ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു കറന്റ് അക്കൗണ്ടും (current account) ഒരു എസ്‌ബി അക്കൗണ്ടും (SB Account) ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ഒരു കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടിഡിഎസ് വ്യവസ്ഥ ആകർഷിക്കപ്പെടും.

32. ടി‌ഡി‌എസിനായി ബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചുള്ള പരിധി നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ നിര്ണയിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിനു പ്രത്യേകമായി തന്നെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് 194 എ (3) (i) വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥ നോക്കുക. അവിടെ ടിഡിഎസിനുള്ള പണ പരിധി ബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചും ബാങ്ക് തിരിച്ചും ബാധകമാണെന്ന് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ , 194A (3) (i) വകുപ്പിൽ തന്നെ ,ഒരു ബാങ്കിനു കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി ഡി സ് പരിധി ബാങ്ക് തിരിച്ചുള്ളതാണെന്നും ബ്രാഞ്ച് തിരിച്ചുള്ളതല്ലെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരേ ബാങ്കിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിൽ കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലെ പിൻവലിക്കുന്ന മുഴുവൻ പണവും പരിധി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ കണക്കിലെടുക്കും .

33. എന്നാൽ ബാങ്കിന് കോർ ബാങ്കിംഗ് (Core banking) സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഒരു കോടി പരിധി നിശ്ചയിക്കാനായി കണക്കാക്കും എന്ന് 194 എൻ സെക്ഷനിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിന് അതേ ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു ശാഖയിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിനാൽ ഒരു കോടിയുടെ പരിധി ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനും വേർതിരിച്ച് ബാധകമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീക്ഷണം എടുക്കാം. എന്തായാലും, സിബിഡിടി (CBDT) ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത (Clarification) നൽകുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സഹായകമാകും.

34. മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് പരിപാലിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഉടമ നേരിട്ട് ക്യാഷ് പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ടിഡിഎസ് വ്യവസ്ഥ ബാധകമാകുമെന്നത് അറിയാമല്ലോ. അതിനാൽ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമ ഒരു ബെയറർ ചെക്ക് (bearer cheque) നൽകിയാൽ, ബാങ്ക് ആ മൂന്നാം കക്ഷിക്കല്ലേ ക്യാഷ് നൽകുന്നത്? അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്‌ക്ക് അല്ല.

ഉദാഹരണത്തിന്, അക്കൗണ്ട് ഉടമയായ Mr.A, Mr.b ക്ക് ഒരു ബെയറർ ചെക്ക് നൽകുകയും ബാങ്ക് Mr.B ക്ക് പണം നൽകുകയും ചെയ്താൽ പണത്തിന്റെ സ്വീകർത്താവ് Mr.A അല്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ടിഡിഎസ് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് എടുക്കാൻ കഴിയും.

35. പിൻവലിക്കലിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രസക്തമല്ല എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ക്യാഷ് ആയി പിൻവലിച്ചാൽ സെക്ഷൻ 194 N ന്റെ ടിഡിഎസ് വ്യവസ്ഥ ബാധകമാകും .

36. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുക. 31-08-2019 ന് Mr.A, 1.5 കോടി രൂപ പിൻവലിച്ചുവെന്ന് കരുതുക. മിസ്റ്റർ എ 01-09-2019 ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിക്കുന്നു. സെക്ഷൻ 194 N പ്രകാരം ടിഡിഎസ് തുക എത്രയാണ്? ഇത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ 2% ആയ 2000 രൂപ മാത്രമായിരിക്കും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, 01-09-2019 ന് മുമ്പ് പിൻവലിച്ച ക്യാഷ് ഒരു കോടി രൂപ കവിഞ്ഞാലും TDS 2000 രൂപ മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു കോടി പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് 01-04-2019 മുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിൻവലിക്കലുകൾ പരിഗണിക്കും.

37. സെക്ഷൻ 194N ഇൽ പറയുന്ന ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകുന്ന ചില അറിയിപ്പുകൾ ((നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ) CBDTപുറത്തിറക്കി. ആദ്യത്തെ വിജ്ഞാപനം 18-09-2019 ലെ വിജ്ഞാപന നമ്പർ 68/2019 ആണ്, അതിൽ ക്യാഷ് റീപ്ലിഷ്മെന്റ് ഏജൻസികൾക്കും (CRA’s) വൈറ്റ് ലേബൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ (WLATMO) ഫ്രാഞ്ചൈസി ഏജന്റുമാർക്കും 194N വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് നൽകുന്നു. ഈ അറിയിപ്പ് പഴയ സെക്ഷൻ 194N പ്രകാരമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും പുതുതായി ഭേദഗതി ചെയ്ത 194N സെക്ഷനും ഇത് ബാധകമാണ്- (01 – 07 -2020 മുതൽ നിലവിൽ വന്ന നിയമം )

38. രണ്ടാമത്തെ വിജ്ഞാപനം CBDTപുറപ്പെടുവിച്ച 20-09-2019 ലെ 70/2019 വിജ്ഞാപനമാണ് ഒരു വർഷം ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുബോൾ ഇളവ് നൽകുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി (എപി‌എം‌സി) യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷൻ ഏജന്റ് കൃഷിക്കാർക്ക് പണം ക്യാഷ് ആയി നൽകു ന്നതിനായി ബാങ്കിൽ നിന്നും TDS ഇല്ലാതെ പണം പിൻവലിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്നു.

39. കൂടാതെ, 194 Nവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇളവ് താഴെപ്പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് 15-10-2019 തീയതിയിലെ CBDT വിജ്ഞാപന നമ്പർ 80/2019 പ്രകാരം നൽകുന്നു:

(എ) അംഗീകൃത ഡീലറും അതിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഏജന്റും സബ് ഏജന്റും; ഒപ്പം

(ബി) റിസർവ് ബാങ്കും അതിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഏജന്റും ലൈസൻസുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ( Money changer) മണി ചേഞ്ചർ FMMC (എഫ്എഫ്എംസി).
തുടരും….
SIVADAS CHETTOOR B COM FCA LL.M
MOB: 9447137057
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.