ആദായനികുതി സെക്ഷൻ 80(പി) വിഷയത്തിലുള്ള ലേഖനം തുടരുന്നു.

adminmoonam

ആദായനികുതി സെക്ഷൻ 80(പി) വിഷയത്തിലുള്ള ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ ലേഖനം ഭാഗം അഞ്ച്.

24. കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ, 80 P (4 ) ഇലെ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച ചർച്ച ചെയ്തുവല്ലോ. ആദായനികുതി വകുപ്പിനു രണ്ടു സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ 80P യുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പാക്സിന് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയു. ആ രണ്ടു സാഹചര്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1 . നിങ്ങൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1949 ലെ സെക്‌ഷൻ 5 (cciv ) പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സൊസൈറ്റി (പാക്‌സ്) അല്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കണം.
2 . നിങ്ങൾ പാക്‌സ് അല്ലെന്നു സ്ഥാപിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ “കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്” ആണെന്ന് കൂടി സ്ഥാപിക്കണം.

മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു കണ്ടീഷനുകളും സ്ഥാപിച്ചു തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ 80P യുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പാക്സിന് നിഷേധിക്കാൻ ആദായനികുതി വകുപ്പിന് കഴിയു എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളും ഒരേ സമയം സ്ഥാപിച്ചു തെളിയിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടിഷൻ മാത്രം സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ട് ആദായനികുതി വകുപ്പിന് പാക്സിന് 80P യുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

25. മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ തിരിച്ചു പറയാം. 80P യുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു തെളിയിക്കണം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1949 ലെ സെക്‌ഷൻ 5 (cciv ) പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സൊസൈറ്റി (പാക്‌സ് ) ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കണം. അത് സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപെട്ടു. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അതിനു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1949 ലെ സെക്‌ഷൻ 5 (cci ) നിർവചിച്ച “കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്” അല്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 80P യുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളു.

26. കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെആയിരിക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1949 ലെ സെക്‌ഷൻ 5 (cciv) പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സൊസൈറ്റി (പാക്‌സ് ) ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതുകൊണ്ടു
ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1949 ലെ സെക്‌ഷൻ 5 (cciv ) പ്രകാരമുള്ള പാക്‌സിന്റെ നിർവചനം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ സെക്‌ഷൻ 5 (cci) താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

27. 5 (cciv) “primary agricultural credit society” means a co- operative society,–

(i) the primary object or principal business of which is to provide financial accommodation to its members for agricultural purposes or for purposes connected with agricultural activities (including the marketing of crops); and

(ii) the bye-laws of which do not permit admission of any other co-operative society as member:

PROVIDED that this sub-clause shall not apply to the admission of a co-operative bank as a member by reason of such co-operative bank subscribing to the share capital of such co-operative society out of funds PROVIDED by the State Government for the purpose.

സെക്ഷൻ 5 (cci) യുടെ ഉള്ളടക്കം മലയാളത്തിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

28. ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1949 ലെ 5 (cciv)—— “പ്രാഥമിക കാർഷിക ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി” എന്നാൽ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായോ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി (വിളകളുടെ വിപണനം അടക്കം) ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കായോ അംഗങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വായ്പയോ മറ്റു സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹകരണ സംഘം എന്നാണർത്ഥം. പാക്സിന്റെ പ്രധാന ലക്‌ഷ്യം കാർഷിക വായ്പാ കൊടുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ ധനസഹായം കൊടുക്കലോ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന ബിസിനസ് മേല്പറഞ്ഞ കാർഷിക രംഗവുമായി ബന്ധപെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി വായ്പയോ ധനസഹായം കൊടുക്കലോ ആയിരിക്കണം.

വേറെ ചില നിബന്ധനകൾ കൂടി ആ നിർവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റേതൊരു സഹകരണ സംഘത്തെയും അംഗമായി പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ബൈലാ അനുവദിക്കരുത് എന്നൊരു നിബന്ധന ഉണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച വേറൊരു കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് പാക്‌സിൽ അംഗമായി ചേരാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.

29. മേല്പറഞ്ഞ നിർവചനത്തിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതായത് പാക്‌സ് ആയി അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈലാ അനുസരിച് primary object കാർഷിക വായ്പ്പ കൊടുക്കലോ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ ധനസഹായം കൊടുക്കലോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന ബിസിനസ് മേല്പറഞ്ഞ കാർഷിക രംഗവുമായി ബന്ധപെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി വായ്പയോ ധനസഹായം കൊടുക്കലോ ആയിരിക്കണം.

30. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ , രണ്ടു കണ്ടീഷനുകൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ലെ 5 (cci) അനുസരിച്ച പാക്‌സ് ആയി അംഗീകരിക്കുകയുള്ളു. മേലെ 29ആം ഖണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞ ആ രണ്ടു കണ്ടീഷനുകൾ ഒന്നുകൂടെ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.
condition number 1.
നമ്മുടെ ബൈലാ പ്രകാരം “primary object ” കാർഷിക വായ്പ കൊടുക്കലോ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ ധനസഹായം കൊടുക്കലോ ആയിരിക്കണം.
condition number 2 .
നമ്മുടെ ബൈലാ പ്രകാരം “principal business ” കാർഷിക വായ്പ കൊടുക്കലോ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ ധനസഹായം കൊടുക്കലോ ആയിരിക്കണം.
തുടരും..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News