പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം

പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി നബാർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ പരിശീലന പരിപാടി കണ്ണൂര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ – ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റ് (ICM) ല്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!