സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പി.എഫ്. പലിശ കേരളബാങ്ക് വീണ്ടും വെട്ടിക്കുറച്ചു

കേരളബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിനുള്ള പലിശ വീണ്ടും വെട്ടിക്കുറച്ച്. മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പലിശ സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പി.എഫിനും ബാധകമാക്കി നേരത്തെ

Read more

പി.എഫ്. നിക്ഷേപത്തിന് പലിശ 7.1 ശതമാനം; സഹകരണ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കിട്ടില്ല

പ്രൊഫഡന്റ് ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പലിശ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. കേന്ദ്രധനമന്ത്രാലയം നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിലാണ് പി.എഫ് നിക്ഷേപത്തിന് പലിശ കണക്കാക്കുക. ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് പി.എഫ്.നിക്ഷേപത്തിന് 7.1

Read more
Latest News
error: Content is protected !!