പള്ളുരുത്തി മണ്ഡലം ബാങ്ക് ചികിത്സാസഹായം നല്‍കി

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളുരുത്തി മണ്ഡലം സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് ഗുരുതരരോഗങ്ങള്‍ ബാധിച്ച അംഗങ്ങള്‍ക്കു ചികിത്സാസഹായം വിതരണം ചെയ്തു. സഹകരണവകുപ്പിന്റെ അംഗസമാശ്വാസനിധിയില്‍നിന്നുള്ളതാണിത്. 19 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. വിതരണത്തിനായി ബാങ്ക്

Read more