നോണ്‍ റീമാര്യേജ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 31 നകം നല്‍കണം

സംസ്ഥാന സഹകരണജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് മുഖാന്തരം കുടുംബപെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ 2022 ലെ നോണ്‍ റീമാര്യേജ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ( വീണ്ടും വിവാഹിതരായിട്ടില്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ) ഡിസംബര്‍ 31

Read more
Latest News
error: Content is protected !!