സെമിനാർ നടത്തി

കാർഷിക സർവ്വകലശാല, കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രവും മാന്നാം മംഗലം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണസംഘവും സംയുക്തമായി ക്ഷീരകർഷകർക്കായി അകീടു വീക്ക പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സെമിനാർ നടത്തി. സംഘം വൈസ്

Read more