വിരമിച്ച കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ചുമതല കേരള ബാങ്ക് ഏറെറടുക്കണം: KBRF വടകര ഏരിയാ കൺവെൻഷൻ 

വിരമിച്ച കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ചുമതല കേരള ബാങ്ക് ഏറെറടുക്കണമെന്ന് കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് ഫെഡറേഷൻ (KBRF) വടകര ഏരിയാ കൺവെൻഷൻ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാദാപുരം

Read more
Latest News
error: Content is protected !!