ജോസിൻ്റെ (കെ.നാരായണൻ) നിര്യാണത്തിൽ സി.എൻ. വിജയകൃഷ്ണൻ അനുശോചിച്ചു 

സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ തന്നോട് വളരെ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കാട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇന്ന് അന്തരിച്ച മുൻ ജോയിൻറ് റജിസ്ട്രാർ (ജനറൽ) ജോസ് (കെ.നാരായണൻ) എന്ന് എം.വി.ആർ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!