ഗോവയില്‍ സഹകരണസംഘങ്ങളില്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ കാട്ടുന്ന ഡയറക്ടര്‍മാരെ അയോഗ്യരാക്കും

സഹകരണസംഘങ്ങളില്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ കാണിക്കുന്ന ഡയറക്ടര്‍മാരെ അയോഗ്യരാക്കാന്‍ സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കുന്ന ഭേദഗതിബില്‍ ഗോവ നിയമസഭ പാസാക്കി. ഗോവ സഹകരണസംഘം നിയമത്തില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബില്‍

Read more
Latest News