സഹകരണ നിയമം പഠിക്കാന്‍ ഇനി സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ തന്നെ പുസ്തകം

സഹകരണ നിയമങ്ങളുടെ ഭേദഗതികളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി സഹകരണ വകുപ്പ് നിയമപുസ്തകം പുറത്തിറക്കി. നിരവധി കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും മാറ്റങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇതിന് ഔദ്യോഗികമായി തയ്യാറാക്കിയ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!