ഇന്‍കം സപ്പോര്‍ട്ട് സ്‌കീമും ഇന്‍സെന്റീവും കയര്‍ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നല്ലദിനങ്ങള്‍

പ്രതിസന്ധികളില്‍നിന്ന് മറികടക്കാനാകാത്ത പരമ്പരാഗത തൊഴില്‍മേഖലയാണ് കയര്‍രംഗം. അതിനിടയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം കൂടി വൈകിയാല്‍ കയര്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നിലനില്‍പ്പ് പോലും ഭീഷണിയിലാകും. സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്‍കം സപ്പോര്‍ട്ട്

Read more
Latest News