തൃശൂരിലെ 15 സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നവീകരണത്തിന് ഐ.സി.ഡി.പി. ധനസഹായം

തൃശൂരിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കാര്യശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആധുനീകരിക്കുന്നതിനുമായി എന്‍.സി.ഡി.സി.യുടെ സഹായം. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഡവലപ്‌മെന്റ് പ്രൊജക്ട് (ഐ.സി.ഡി.പി.) അനുസരിച്ചാണ് സഹായം നല്‍കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയില്‍ രണ്ടാംഘട്ടം 80

Read more
Latest News