അക്ഷരമ്യൂസിയം: ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയത് സാങ്കേതിക പിഴവ് കാരണം, രജിസ്ട്രാര്‍ പുതുക്കിയിറക്കി

സഹകരണ അക്ഷരമ്യൂസിയത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിന് ടെക്‌നിക്കല്‍ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കിയത് സാങ്കേതിക പിഴവ് കാരണം. സാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍

Read more

സഹകരണ അക്ഷരമ്യൂസിയം പദ്ധതിയുടെ ടെക്‌നിക്കല്‍ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കി

സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കോട്ടയത്ത് സാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തക സഹകരണ സംഘം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അക്ഷര മ്യൂസിയം പദ്ധതിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിന് പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ച ഉത്തരവ് സഹകരണ വകുപ്പ്

Read more

സഹകരണ അക്ഷര മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണ മേല്‍നോട്ടത്തിന് പ്രത്യേക സമിതി

സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കോട്ടയത്ത് സാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തക സഹകരണ സംഘം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അക്ഷര മ്യൂസിയം പദ്ധതിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. സഹകരണ വകുപ്പ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!