സഹകരണ അക്ഷര മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണ മേല്‍നോട്ടത്തിന് പ്രത്യേക സമിതി

സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കോട്ടയത്ത് സാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തക സഹകരണ സംഘം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അക്ഷര മ്യൂസിയം പദ്ധതിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. സഹകരണ വകുപ്പ്

Read more
Latest News