അടാട്ട് ഫാര്‍മേഴ്‌സ് സഹകരണ ബാങ്ക്ഭ രണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടത് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

അടാട്ട് ഫാര്‍മേഴ്‌സ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ട്  അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററുടെ ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. സഹകരണ നിയമത്തിലെ നടപടിക്രമം പാലിച്ചല്ല പിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!