2023 ജൂൺ 30 ന് സഹകരണ വകുപ്പില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചത്

moonamvazhi

സി.പി.രാഘവൻ (അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജെ.ഡി ഓഫീസ് കണ്ണൂർ) 2023 ന് 30 സഹകരണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!