2022 സെപ്തംബര്‍ 30 ന് സഹകരണ വകുപ്പില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചവര്‍

moonamvazhi

രണ്ടു പേര് 2022 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് സഹകരണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത്.

1. കെ.സി. നയന (അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറകർ, കണ്ണൂർ)

2. സജിമോൻ ആൻഡ്രു കോട്ടിരി (അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറകർ, എറണാകുളം)

Leave a Reply

Your email address will not be published.