100 കോടി കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് മാതൃകയില്‍ വായ്പ അനുവദിക്കും

moonamvazhi

കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കിന് നബാര്‍ഡില്‍ നിന്നും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില്‍ 500 കോടി രൂപ ലഭ്യമാകാന്‍ സാദ്ധ്യത. മുംബൈ നബാര്‍ഡ് ആസ്ഥാനത്ത് ചെയര്‍മാന്‍ വി.കെ ഷാജിയുമായി കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാര്‍ഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. സി.കെ. ഷാജി മോഹന്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഈ സാധ്യത തെളിഞ്ഞത്.

ഇതിനു പുറമെ വിള വായ്പാ പദ്ധതിക്കായി കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് മാതൃകയില്‍ വായ്പ നല്‍കാന്‍ 100 കോടി രൂപ അനുവദിക്കാമെന്നും നബാര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ ഉറപ്പു നല്‍കിയതായി അഡ്വ. സി.കെ ഷാജിമോഹന്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!