സെപ്റ്റംബർ 22ന് കാലാവധി തീരുന്ന സഹകരണസംഘം ഭരണസമിതിക്ക് 2021 മാർച്ച് 21 വരെ തുടരാമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ്.

adminmoonam

സെപ്റ്റംബർ 22ന് കാലാവധി തീരുന്ന സഹകരണസംഘം ഭരണസമിതിക്ക് 2021 മാർച്ച് 21 വരെ തുടരാമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ്.കോവിഡ് ന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കേരള സർക്കാരും സംസ്ഥാന സഹകരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും നാളിതുവരെ ഇറക്കിയ ഉത്തരവുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 1:-
GO(P)32/2020/Co-op. dt 25/3/2020
[SRO 246/2020]
ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ അതായത് (25/3/2020) ഒരു മാസത്തിനകം (upto 24/4/2020) സംസ്ഥാന സഹകരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പോളിംഗ് തീയതി നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളതും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമം ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തതുമായ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി 5 വർഷം എന്നത് 5 വർഷവും 1 മാസവും എന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്തു. ഈ ഉത്തരവിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 24/4/2020 ന് കാലാവധി തീരുന്ന ഒരു സഹകരണസംഘം ഭരണസമിതിക്ക് 23/5/2020 വരെ തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 2:-
GO(P)35/2020/Co-op. dt 23/4/2020
[SRO 291/2020]
ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ (25/4/2020) നാലു മാസത്തിനകം (24/8/2020 വരെ) സംസ്ഥാന സഹകരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പോളിംഗ് തീയതി നിശ്ചയിച്ചു നൽകി യിട്ടുള്ളതും നടപടിക്രമം ആരംഭിച്ച് പൂർത്തി യായിട്ടില്ലാത്തതുമായ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി 5 വർഷം എന്നത് 5 വർഷവും 6 മാസവും എന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്തു. ഈ ഉത്തരവിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 24/8/2020 ന് കാലാവധി തീരുന്ന ഒരു സഹകരണസംഘം ഭരണസമിതിക്ക് 23/2/2021 വരെ തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 3:-
GO(P)67/2020/Co-op. dt 10/8/2020
[SRO 494/2020]
23/8/2020 മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം (22/9/2020 വരെ) സംസ്ഥാന സഹകരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പോളിംഗ് തീയതി നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളതും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമം ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തതുമായ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി 5 വർഷം എന്നത് 5 വർഷവും 6 മാസവും എന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്തു. ഈ ഉത്തരവിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 22/9/2020 ന് കാലാവധി തീരുന്ന ഒരു സഹകരണസംഘം ഭരണസമിതിക്ക് 21/3/2021 വരെ തൽസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവിന് ശേഷം നീട്ടിവെക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച്
സംസ്ഥാന സഹകരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
30/6/2020 തീയതിയിലെ നമ്പർ E(2)1692/2020/SCEC കത്ത് പ്രകാരം, നിലവിൽ ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി സഹകരണ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്‌ട്രാർ ജനറൽ മുഖാന്തിരം കമ്മീഷന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ദീർഘിപ്പിച്ച സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്ന മുറക്ക് യഥാസമയം പുതിയ ഭരണസമിതി തീരുമാനം വഴി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി, സമയം & സ്ഥലം എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച് കമ്മീഷന് അപേക്ഷ പുന:സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച സർക്കാരിൻറെ തുടർനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കുന്നതാണ്.

കുറിപ്പ് :-
(1) കൊറോണ 19 പടർന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച്, കേരള സഹകരണ നിയമം വകുപ്പ് 101 പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരള സഹകരണ സംഘം നിയമത്തിന്റെ വകുപ്പ് 28(1) ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് കൊണ്ട്
ഭേദഗതി ചെയ്തത്.

(2) ആദ്യം ഒരു മാസം ഭരണസമിതി കാലാവധി നീട്ടിയ സംഘങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ഉത്തരവിൻറെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായെങ്കിലും
10/8/2020 ലെ ഉത്തരവിലൂടെ ആയത് ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയത്:-
രാജേഷ്.കെ
തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ ഇൻസ്പെക്ടർസ് ആൻഡ് ആഡിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ.
Email :-
[email protected]
99611 66600

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!