സി.എൻ. വിജയകൃഷ്ണനെ മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ഗവർണർ കെ. ശങ്കരനാരായണൻ സന്ദർശിച്ചു.

adminmoonam

പ്രമുഖ സഹകാരിയായ സി.എൻ. വിജയകൃഷ്ണനെ മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ഗവർണർ കെ. ശങ്കരനാരായണൻ സന്ദർശിച്ചു.ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുന്ന എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ, ലാഡർ എന്നിവയുടെ ചെയർമാനും പ്രമുഖ സഹകാരിയുമായ സി. എൻ. വിജയകൃഷ്ണനെ മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ഗവർണറും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കെ. ശങ്കരനാരായണൻ സന്ദർശിച്ചു. മൂന്നുമാസത്തെ പൂർണ്ണ വിശ്രമമാണ് സി.എൻ. വിജയകൃഷ്ണന് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!