സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള പലിശ കുറച്ചു.

adminmoonam

സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള പലിശ കുറച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളും/ ബാങ്കുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി പലിശ നിരക്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായി. പലിശ നിർണയ ഉപസമിതിയുടെ യോഗം സംസ്ഥാനത്തെ വായ്പ സംഘങ്ങളും /ബാങ്കുകളും വിവിധ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ,സർക്കാർ ട്രഷറിയും സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ നൽകുന്ന പലിശ നിരക്ക് അവലോകനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളും/ ബാങ്കുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകിവരുന്ന പലിശനിരക്ക് പരിഷ്കരിക്കാൻ സമിതി തീരുമാനിച്ചു. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കോൺഫ്രൻസ് ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതു പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ വായ്പ സഹകരണ സംഘങ്ങളും/ ബാങ്കുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പരമാവധി പലിശനിരക്കുകൾ ശതമാനക്കണക്കിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നാളെ മുതൽ പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരം ആണ് പലിശ നൽകേണ്ടത്.

 മേൽ തിരക്കുകൾക്കു പുറമേ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പരമാവധി അര ശതമാനം കൂടുതൽ പലിശ നൽകണം.

പ്രാഥമിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ /ബാങ്കുകൾ, സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ /ബാങ്കുകൾ അവരുടെ നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകുന്ന നിരക്കിൽ പലിശ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

സേവിങ്സ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയിരുന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാർ നിശ്ചയിച്ച് നൽകുന്ന നിരക്കുകളിൽ അധികരിച്ച നിരക്കിൽ പലിശ നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാർ നിശ്ചയിച്ചു നൽകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളിൽ അധികരിച്ച നിരക്കിൽ പലിശ നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം റദ്ദ് ചെയ്യുമെന്നും സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ഇന്ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.