സഹകരണ വകുപ്പ് കോവിഡ് – 19 സെൽ രൂപീകരിച്ചു.

adminmoonam

കോവിഡ്-19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ 17 ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങിയ സെൽ രൂപീകരിച്ചു. 14 ജില്ലകളിലെ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർമാർക്ക്(ജനറൽ) പുറമേ തിരുവനന്തപുരം രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ (ക്രെഡിറ്റ്), അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ(ഇ. ബി ), സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ഇ. ബി -2 സെക്ഷൻ) എന്നിവരടങ്ങിയതാണ് സെൽ. 14 ജില്ലകളിലെയും ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ മാരാണ് നോഡൽ ഓഫീസർമാർ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!