സഹകരണ വകുപ്പിലെ എല്ലാ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്കും ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി.

adminmoonam

സഹകരണ വകുപ്പിലെ എല്ലാ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്കും ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ, റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ലൈസൻസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, മറ്റ് വിവിധ അർബൻ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ മുഖേന കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപ/ വായ്പാ പിരിവുകാർക്കും അപ്രൈസർ മാർക്കും ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് 4250/- രൂപ ഉത്സവബത്തയായി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവായി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.