സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് അദാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടും

moonamvazhi

സംസ്ഥാന സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി അദാലത്ത് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ അറിയിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ പരാതികള്‍ ഏപ്രില്‍ 18, 19 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരം പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ ഓഫീസില്‍ വെച്ചും, തൃശ്ശൂര്‍ മുതല്‍ കാസര്‍ഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ പരാതികള്‍ ഏപ്രില്‍ 28, 29 തീയതികളില്‍ കേരള ബാങ്കിന്റെ കോഴിക്കോട് റീജിയണല്‍ ഓഫീസ് ഹാളില്‍ വെച്ചും നടത്തുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തെ അദാലത്തില്‍ പരിഗണിക്കേണ്ട പരാതികള്‍ ഏപ്രില്‍ 10 നുള്ളിലും കോഴിക്കോട് വെച്ച് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഏപ്രില്‍ 20 നുള്ളിലും പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്. പരാതിക്കാരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ അപേക്ഷയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തണം. മുന്‍കൂറായി ലഭിക്കാത്ത പരാതികള്‍ അദാലത്തില്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!