സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ ഓണം ഉത്സവബത്ത 3500 രൂപ

[email protected]

സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് മുഖേന പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണത്തിന് 3500 രൂപ ഉത്സവബത്ത നല്‍കും.  കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക 3000 രൂപയായിരിക്കും ഉത്സവബത്ത.

Leave a Reply

Your email address will not be published.