സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ടി.ഡി.എസ്. ഇല്ലാതെ പിന്‍വലിക്കാവുന്ന പണത്തിന്റെ പരിധി മൂന്നു കോടിയാക്കി

moonamvazhi

ആദായനികുതിനിയമം 194 എന്‍ അനുസരിച്ച് സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു സാമ്പത്തികവര്‍ഷം ടി.ഡി.എസ്. ( ഉറവിടത്തില്‍ നിന്നു നികുതി പിടിക്കുന്ന രീതി ) ഇല്ലാതെ പിന്‍വലിക്കാവുന്ന പണത്തിന്റെ പരിധി ഒരു കോടി രൂപയില്‍ നിന്നു മൂന്നു കോടി രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തിയതായി കേരള ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. മൂന്നു കോടി രൂപയുടെ പരിധി കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടു ശതമാനം ടി.ഡി.എസ്. ബാധകമാവും.

പരിധി മൂന്നു കോടി രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തിയ നടപടിക്കു 2023 ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ പ്രാബല്യമുണ്ടെന്നു കേരള ബാങ്കിന്റെ സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!