സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസുകളിലെ ഹാജര്‍ നാളെ മുതല്‍ 25 ശതമാനമാക്കി

Deepthi Vipin lal

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ നിര്‍ദേശം വരുന്നതുവരെ ജൂണ്‍ 17 മുതല്‍ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസിലെയും രജിസ്ട്രാറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഓഫീസുകളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ ഹാജര്‍ 25 ശതമാനമാക്കി പരിമിതപ്പെടുത്തി. സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസിലെ അഡീഷണല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍, ജോ. രജിസ്ട്രാര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍, അസി. രജിസ്ട്രാര്‍, സെക്ഷന്‍ സൂപ്രണ്ടുമാര്‍ എന്നിവര്‍ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അഡീഷണല്‍ രജിസ്ട്രാറുടെ ( ജനറല്‍ ) ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലെയും ജോ. രജിസ്ട്രാര്‍ / ജോ. ഡയരക്ടര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ / ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടര്‍, അസി. രജിസ്ട്രാര്‍ / അസി. ഡയരക്ടര്‍, ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ടുമാര്‍ വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലും ഓഫീസില്‍ ഹാജരാവുകയും ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനം തടസ്സപ്പെടാതെ മറ്റുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ഹാജര്‍ 25 ശതമാനത്തില്‍ കൂടാത്ത വിധം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും അഡീഷണല്‍ രജിസ്ട്രാറുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!