വേണാട് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ മാർജിൻഫ്രീ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

adminmoonam

തിരുവനന്തപുരം വേണാട് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ മാർജിൻഫ്രീ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സഹകരണസംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഇ. നിസാമുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംഘം പ്രസിഡണ്ട് സന്ധ്യാദേവി.എ.ആർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സ്വർണ്ണ പണയ വായ്പയുടെ ഉദ്ഘാടനം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ എ. ഷെരീഫ് നിർവഹിച്ചു. ആഡിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പി. സത്യരാജ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് പ്രിവിലേജ് കാർഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആദ്യ വിൽപ്പനയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്ലാനിങ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഷിബു. എസ് നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ സഹകാരികളും ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!