മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് വഞ്ചിനാട് ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സംഘം സംഭാവന നൽകി.

adminmoonam

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോവിഡ് 19 ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിനാട് ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സംഘം സംഭാവന നൽകി. ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് തിരുവനന്തപുരം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഷെരീഫിന് സംഘം പ്രസിഡണ്ട് കാലടി വിജയകുമാർ കൈമാറി.സംഘം സെക്രട്ടറി ശ്രീകല ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഗോപകുമാർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ചെറുകിട വ്യവസായ സഹകരണ സംഘവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി. 25000 രൂപയുടെ ചെക്ക് സംഘം ജീവനക്കാരൻ വിഷ്ണു, തിരുവന്തപുരം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഷെരീഫിന് കൈമാറി. കാലടി വിജയകുമാർ സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!