മഴ – ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ബാങ്കിലെ യോഗം മാറ്റി.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ മൈക്രോ എ.ടി.എം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച യോഗം മാറ്റി.

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് നാളെ (9.8.19)രാവിലെ 10 ന് , കോഴിക്കോട് കല്ലായ് റോഡ്, ജില്ലാ ബാങ്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡണ്ടുമാരുടെയും സെക്രട്ടറിമാരുടെയും യോഗമാണ് കനത്ത മഴ കാരണം മാറ്റി വെച്ചതായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ജനറൽ മാനേജർ അറിയിച്ചത്. പുതിയ തിയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!